مهدی زندی مقدم مخترع و طراح لوازم ماشین

الهام محمدی کردلو

چراغ عقبه همکاره

جلو

اتصال فرهنگی دوکشور در این زمان کار شخصی نیست بی اینحال مخترع یرانینما مهدی زندی مقدم فه تنهای تلاش جهت به آموزی کشورخود را دارد .

کار شخصی نیست بی اینحال مخترع یرانینما مهدی زندی مقدم فه تنهای تلاش جهت به آموزی کشورخود را دارد .

بیایم ببینیم مهدی زندی مقدم دنبال چه چیزی هست ,
خاستی]ایشون چیست من خبر نکار ساکری خیلی علاقمند شدم بدونم این شخص کیه و چه هدف و ایدا ی داره دارین مرده قبل از انقلاب اتفاقاتی طی این مدت
اتفاق افتاده در این مرد افتاده چی میگذاره

الهام محمدی#
Dr-Zarif from iran and Iran embassy consul