الهام محمدی کوردلو

2022Year best mini CarEVカー、ミニカー مخترع و نو آور ایرانی مهدی زندی مقد م و الهام محمدی

در رابطه با مخترع و نو آور ایرانی مهدی زندی مقد م و الهام محمدی

Continue reading

مهدی زندی مقدم، مخترع و نوآور موفق به ایران بازگشت!

این کارآفرین و مخترع ایرانی و مدیرعامل شرکت «جپتک ژاپن» و برند خوروسازی «ترایک فکتوری ژاپن»، برای افزایش کیفیت در صنعت خودروسازی و به اشتراک گذاشتن دانش تخصصی خود، در ایران به ادامه فعالیت های خود می پردازد.

Continue reading

2021年珍し乗り物DTVシュレッダー

2021年新型電動DTV

The DTV EXT (Electric Dual Track Vehicle) は、
最強のパフォーマンスと滑らかな動きを備えた、
レスポンスの高い革新的なマシンです。
特許取得済みのデュアルCVTトランスミッションシステムは、ライダーの体の動きを独自にキャプチャし、それに応じてデュアルトラック速度を変化させます。
これにより、曲線をたどるスムーズなターンを描くことができ、ライダーの操縦レベルがよりアップします。 

あなたの期待を裏切りません。مهدی زندی مقدم

Continue reading

الهام محمدی کوردلوMini-Cobra-News-ミニコブラートライクファクトリージャパン

日本初EVミニジープレンタル用

EVミニジプ2021年日本初ミニジープ大きな昨日同時に
お待たせしました。
沖縄県の電動ミニジープに、待望のホロが付きました。

日本初! ルーフ付電動ミニジープ「ビッグフォース」の登場です。

・ホロには防水製の布を使用

・折り畳み式
・大容量バッテリー

・ビッグリアキャリア مهدی زندی مقدم

Continue reading