الهام محمدی کوردلو, 4Wheel, EVミニジープ, Spare Parts, Sports car, مخترع و نو آور ایرانی مهدی زندی مقدم, イベント

مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا

الهام محمدی

株式会社JAPTEC ジャプテック 北海道旅行

村井、エルハムモハマディコルドルモハマディコロドルエルハム)石川、モガダムザンディメヘディ

مورای ,یشیکاوا ,الهام محمدی,مهدی زندی مقدم

 

الهام محمدی
الهام محمدی درک فرهنگ ژاپنی بارش مشکل بود نه زبان میدونست نه فرهنگ ژاپنی جون بهیچ به هیچ موحبتی قا ازدیگران میدیدی اون رو وظیفه دیگران میدونست . درصورتیکه گفتهاشون با عملشون دقیقا فرق میکرد
الهام محمدی
مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی از شرکت جپتک ( JAPTEC ) الهام محمدی کوردلو در روزنامه ژاپن درج شد